• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Ασφάλιση καταστημάτων

-ΝΕΟ  ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ (για οικοδομή, εμπορεύματα & εξοπλισμό).

1. Πυρκαγιά - Κεραυνός

2. Ζημιές Πυρόσβεσης

3. Ζημιές από καπνό

4. Ευρεία Έκρηξη

5. Πυρκαγιά από Δάσος - Θάμνους

6. Τρομοκρατικές ενέργειες και  κακόβουλες βλάβες

7. Στάσεις Απεργίες και Πολιτικές Ταραχές

8. Κάλυψη Βραχυκυκλώματος έως € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 Ετησίως

9. Πλημμύρα, Θύελλα , Καταιγίδα

10. Ρήξη Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Κεντρικής Θέρμανσης-Κλιματισμού

11. Ρήξη η Υπερχείλιση Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Sprinklers

12. Ζημιές από Χιόνι - Παγετό- Χαλάζι

13. Ζημιές στο Κτίριο μετά από Διάρρηξη έως € 1.500

14. Κλοπή Περιεχομένου συνεπεία Διάρρηξης η Ληστείας.

15. Πρόσκρουση Οχήματος

16. Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά

17. Θραύση Υαλοπινάκων - Βιτρινών μέχρι του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 Ετησίως σε Α' Κίνδυνο

18. Έξοδα κατεδάφισης η και αποκομιδής ερειπίων μέχρι του ποσού € 1.500

19. Αστική Ευθύνη προς Τρίτους & Ιδιοκτήτες οικοδομής συνεπεία Πυρκαγιάς μέχρι του ποσού ίσου με 10% του ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο ευθύνης € 30.000 ανά  γεγονός  και ετησίως

20. Ληστεία Ταμείου ( Hold up) έως και € 1.500 (Ισχύει μόνον τις Εργάσιμες ώρες)

21. Ασφάλιση Οικοδομής σε αξία Αντικατάστασης

22. Έξοδα Φύλαξης για τις 5 πρώτες ημέρες

23. Έκτακτη  Οικονομική ενίσχυση € 500 Μηνιαίως και μέχρι 6 Μήνες.

24. Ζημιές σε Φωτεινές επιγραφές συνεπεία Πυρκαγιάς - Κεραυνού μέχρι € 1.500 ανά γεγονός και ετησίως

25. Προστασία Υπασφάλισης

26. Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης , μεταφοράς , αποθήκευσης και επανεγκατάστασης περιεχομένου  έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου με μέγιστο όριο € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ / 1.000  € ΑΞΙΑΣ /Α΄Κατηγ.

Με Απαλλαγές

Χωρίς Απαλλαγές

Κτιριακές εγκαταστάσεις

€ 0,80

€ 0,95

Περιεχόμενο γενικά

€ 3,25

€ 3,50

ΣΕΙΣΜΟΣ (Κτίριο&Περιεχ)

€ 1,10

€ 1,10

 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα